Algemene voorwaarden van Flexbarrier B.V.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
 1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden die worden gebuikt door Flexbarrier B.V., statutair gevestigd te IJsselstein (nader aangeduid als “Flexbarrier”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 84805099.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen die door Flexbarrier worden aangegaan.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan de onderhavige algemene voorwaarden Flexbarrier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Onder Opdrachtgever wordt verstaan, elke organisatie, firma bedrijf of overheidsorganisatie die een overeenkomst met Flexbarrier aangaat.
ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING, INHOUD
 1. De aanbiedingen van Flexbarrier zijn vrijblijvend, tenzij anders gemeld. Flexbarrier heeft het recht om een aanbieding nog tot veertien dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een bestelling van een Opdrachtgever zonder dat daaraan een aanbieding van Flexbarrier is voorafgegaan wordt aangemerkt als een verzoek tot het doen van een aanbieding.
 2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt de inhoud en de omvang van de overeenkomst uitsluitend door de door Flexbarrier verzonden opdrachtbevestiging, of aanbieding c.q. offerte waarop akkoord wordt gegeven, bepaald. Dit is onverminderd het recht van Flexbarrier om evidente schrijf- en rekenfouten te corrigeren.
 3. Indien Flexbarrier aan Opdrachtgever een monster heeft getoond of een afbeelding heeft verstrekt, zijn deze monsters en afbeeldingen slechts indicaties en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. Flexbarrier blijft in alle omstandigheden de uitsluitend rechthebbende op de door Flexbarrier te eniger tijd aan de Opdrachtgever ter hand gestelde schetsen, tekeningen, maquettes, op bestek en begrotingen, alsmede op de in verband met de uitvoering van de opdracht uitgewerkte details en modellen. Flexbarrier mag van Opdrachtgever eisen dat zij, indien en zodra zij geen belang (meer) heeft bij het onder zich houden van de in de vorige zin bedoelde stukken, deze aan Flexbarrier terstond in hun originele vorm ter hand stelt. Flexbarrier heeft het uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van de in dit lid bedoelde stukken.
ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever garandeert dat de aan Flexbarrier verstrekte specificaties en wensen volledig en nauwkeurig zijn. Daaronder worden begrepen de specificaties van de ondergrond binnen of buiten, maximale boordiepte, de temperatuur op de locatie na ingebruikname, aanwezigheid van leidingen en kabels in de ondergrond of wanden. Ook is het belangrijk dat nauwkeurig wordt aangegeven met welke voertuigen (in het bijzonder de zwaarte van de voertuigen) op het terrein wordt gereden, met welke snelheid en in welke rijrichting wordt gereden.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aangeleverde tekeningen en de daarop aangegeven maatvoering, juist en volledig is. Indien de maatvoering niet klopt op de aangegeven tekening, zullen de eventuele gevolgen voor rekening van de Opdrachtgever zijn. Meerwerk dat hieruit vloeit zal op basis van nacalculatie worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan modificatie aan te brengen aan de door Flexbarrier geleverde producten.
ARTIKEL 4: PRIJZEN, PRIJSAANPASSING, BETALING
 1. Alle prijzen die Flexbarrier hanteert zijn, tenzij anders is aangegeven, exclusief omzetbelasting en/of andere overheidsheffingen.
 2. Indien Flexbarrier na het sluiten van de overeenkomst wordt geconfronteerd met een verhoging van de kostprijs van de bestelde producten, heeft Flexbarrier het recht om de overeengekomen prijs te verhogen.
 3. Gegevens in drukwerk verstrekt door Flexbarrier, waaronder de prijs, eigenschappen, maten, kleur, tekeningen en afbeeldingen, zijn aan wijzigingen onderhevig en kunnen ook zonder voorafgaand bericht wijzigen. Een tussentijdse, niet aangekondigde wijziging kan Flexbarrier niet worden tegengeworpen.
 4. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de facturen van Flexbarrier binnen veertien dagen na factuurdatum netto te geschieden op de door Flexbarrier aan te geven wijze, zonder dat Opdrachtgever enig recht op verrekening of opschorting kan hanteren. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vijftiende dag na factuurdatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van Flexbarrier.
 5. Betalingen worden steeds het eerst toegerekend aan die schulden tot zekerheid waarvan Flexbarrier niet het in artikel 8 van deze algemene voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming van deze regel worden betalingen steeds het eerst toegerekend aan de ontstane kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op telkens de oudste factuur.
 6. Opdrachtgever is aan Flexbarrier verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Flexbarrier maakt, indien hij een door hem verschuldigde som niet tijdig voldoet. Deze verschuldigdheid treedt in zodra Flexbarrier na vruchteloze aanmaning de opeisbare vordering ter incasso aan derden in handen geeft. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,=.
 7. Indien Flexbarrier na het sluiten van de overeenkomst aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanige kredietwaardigheid van de Opdrachtgever dat Flexbarrier redelijkerwijs aan volledige en tijdige betaling van haar facturen kan twijfelen, heeft Flexbarrier het recht om van hem te eisen dat hij zekerheid naar de keuze van Flexbarrier stelt en/of dat hij verdere leveringen vooruitbetaalt. Indien hij daaraan, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet, mag Flexbarrier de overeenkomst voor het geheel of voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd ontbinden dan wel de nakoming van de verplichtingen opschorten totdat alsnog zekerheid is gesteld, c.q. integrale betaling is gevolgd. Tevens mag Flexbarrier in dat geval van de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Flexbarrier verschuldigd is, in één keer opeisen.
 8. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Flexbarrier, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage en transportkosten, tenzij in de opdrachtbevestiging, aanbieding of offerte anders is aangegeven.
ARTIKEL 5: LEVERING
 1. De Opdrachtgever is jegens Flexbarrier verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van hetgeen door Flexbarrier wordt gepresteerd, zodra die prestatie aan hem wordt aangeboden. Daarnaast is de Opdrachtgever in het algemeen verplicht om al datgene te doen of na te laten dat Flexbarrier in staat stelt respectievelijk verhindert om de prestaties van Flexbarrier op de minst bewerkelijke en bezwarende wijze te verrichten.
 2. Overeengekomen termijnen van (op)levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient Flexbarrier schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Flexbarrier een redelijke termijn om alsnog na te komen, moet worden gegund.
 3. De overeengekomen (op)leveringstermijn kan door Flexbarrier, zonder dat Flexbarrier schadeplichtig wordt, door een schriftelijke mededeling worden verlengd. Flexbarrier is in dat geval verplicht om, indien mogelijk, bij de in de vorige zin bedoelde mededeling, aan Opdrachtgever desgevraagd een uiterste datum van (op)levering mede te delen.
 4. Flexbarrier heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren c.q. hetgeen door Flexbarrier moet worden opgeleverd in delen op te leveren.
 5. Ingeval Flexbarrier in gevolge de overeenkomst zaken dient te leveren dan staat tussen Flexbarrier en Opdrachtgever vast dat het risico van de zaken op Opdrachtgever overgaat, zodra deze de opslagplaats van Flexbarrier verlaten of, bij aanvoer van buiten Nederland, de Nederlandse grens passeren.
 6. Indien verzending van zaken op verzoek van Opdrachtgever wordt aangehouden zullen hem de opslagkosten tegen het bij Flexbarrier gebruikelijke tarief in rekening worden gebracht. Een dergelijk verzoek laat onverlet zijn verplichting om de overeengekomen prijs binnen de overeengekomen termijn te betalen.
 7. Flexbarrier gaat ervan uit dat de door Flexbarrier aangevoerde zaken kunnen worden gelost op de werkvloer op de plaats waar de producten aangebracht moeten worden. Indien een grotere afstand dan twintig meter aanwezig is tussen de beide plaatsen, zal Flexbarrier de aangevoerde zaken lossen direct naast de (vracht)wagen die de producten levert. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het horizontaal transport van de plaats van lossing naar de plek van verwerken. Opdrachtgever zal dit ook tijdig doen. In geval Opdrachtgever niet of niet tijdig zorg draagt voor het horizontaal transport, kan Flexbarrier ervoor kiezen met eigen materiaal/personeel het horizontaal transport te verzorgen dan wel het lossen op een later moment te laten plaatsvinden. In beide gevallen heeft Flexbarrier het recht om de extra kosten die het (latere) transport met zich meebrengt aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
ARTIKEL 6: MONTAGEWERKZAAMHEDEN DOOR FLEXBARRIER
 1. In geval partijen overeengekomen zijn dat Flexbarrier de bestelde producten levert en monteert, is Opdrachtgever verplicht om ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden verricht moeten worden vrij toegankelijk is en blijft voor de monteurs van Flexbarrier en de gereedschappen en materialen van Flexbarrier. Aanvoerwegen dienen vrijgehouden te worden op het moment dat Flexbarrier daarvan gebruik moet maken. De werkvloer dient aan zodanige bouwkundige eisen te voldoen dat Flexbarrier zonder bezwaar daarvan met het bij Flexbarrier gebruikelijke materieel – waaronder vrachtwagens, vorkheftrucks, hoogwerkers, etc. – gebruik kan maken. Steeds dient een geschikte bescherming tegen weersinvloeden aanwezig te zijn.
 2. In alle gevallen staat de Opdrachtgever ervoor in dat de plaats waar Flexbarrier werkzaamheden verricht, voldoet aan zodanige condities dat Flexbarrier de werkzaamheden op een veilige en adequate wijze kan verrichten. Mocht een situatie zich voordoen dat de werkzaamheden niet veilig en adequaat kunnen worden verricht, zal Opdrachtgever Flexbarrier hier tijdig en nader gespecificeerd van op de hoogte te brengen.
 3. Voorafgaand aan het verrichten van de overeenkomen werkzaamheden, zal Flexbarrier beoordelen of de werkzaamheden veilig verricht kunnen worden. In geval Flexbarrier meent dat de situatie niet veilig is, zal zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en Opdrachtgever een redelijke termijn geven maatregelen te nemen om alsnog te zorgen voor een veilige omgeving. Flexbarrier heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten gedurende de periode dat Flexbarrier van mening is dat de situatie onveilig is. Mocht dit tot extra kosten leiden voor Flexbarrier, dan heeft Flexbarrier het recht om deze extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de werkzaamheden van Flexbarrier voortbouwen op door of namens Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, dan dienen deze werkzaamheden in perfecte staat afgerond te zijn op het moment dat Flexbarrier met de werkzaamheden aanvangt. Steeds is Opdrachtgever verplicht om er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden van Flexbarrier niet door activiteiten van andere ondernemers worden belemmerd.
 5. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de ruimten waarin Flexbarrier de werkzaamheden verricht, geschikt dienen te zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, door middel van gebruikelijke mechanische apparatuur. Verder dienen de bedoelde ruimten zodanig te zijn ingericht dat Flexbarrier steeds elementen met de maximale, bij Flexbarrier gebruikelijke afmetingen, kan gebruiken. Flexbarrier streeft ernaar om tijdig aan de Opdrachtgever de aard van de door Flexbarrier gebruikte apparatuur en elementafmetingen mede te delen voor het geval de Opdrachtgever zonder dergelijke mededeling daarmee redelijkerwijze geen rekening zou behoeven te houden.
 6. Voor de opslag van materialen en hulpmiddelen dient Flexbarrier gratis voldoende grote en afsluitbare opslagplaatsen waar de materialen en hulpmiddelen droog staan, in de onmiddellijke nabijheid van de werkvloer ter beschikking te worden gesteld.
 7. Opdrachtgever dient te zorgen voor de aanwezigheid van voldoende elektrische aansluitingen en toevoer van water. De levering daarvan geschiedt zonder kosten voor Flexbarrier.
 8. Bij het plannen van de werkzaamheden gaat Flexbarrier ervan uit dat de Opdrachtgever zijn, in dit artikel neergelegde verplichtingen, nauwkeurig nakomt.
 9. Indien er buiten de schuld van Flexbarrier een vertraging of onderbreking intreedt bij het uitvoeren van de werkzaamheden, dan dient de Opdrachtgever, zonder dat hij zich op overmacht kan beroepen, alle hieruit voortvloeiende meerkosten te dragen. De Opdrachtgever is steeds verplicht, om indien een vertraging of onderbreking dreigt, Flexbarrier daarvan tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 10. Indien de uit te voeren werkzaamheden het aanbrengen van belijningen betreft, zal Opdrachtgever er zorg voor dragen dat de ondergrond vrij is van kalk-, cement-, en vuilresten en van losse delen. Tenzij anders overeengekomen is de vloer volledig vlak en waterpas en wordt de vloer vetvrij en bezemschoon aan Flexbarrier ter beschikking gesteld.
 11. Tenzij anders is overeengekomen behoeft Flexbarrier geen zorg te dragen voor de reiniging van hetgeen door Flexbarrier wordt (op)geleverd. Rest- en afvalmateriaal dient door de Opdrachtgever kosteloos te worden opgeruimd.
ARTIKEL 7: MEERWERK
 1. Als meerkosten wordt beschouwd alle door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen, alsmede door Opdrachtgever gewenste wijzigingen. Wordt tijdens de uitvoering meerwerk opgedragen dan wordt dit op basis van nacalculatie uitgevoerd en gefactureerd. De meerkosten zijn bindend voor Opdrachtgever.
 2. Indien door of namens Opdrachtgever aan de monteurs van Flexbarrier wordt opgedragen af te wijken van hetgeen eerder is overeengekomen en daaraan uitvoering wordt gegeven, dan geschiedt een en ander zonder dat Flexbarrier aansprakelijk kan worden gesteld voor de wijze van uitvoering.
ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Zolang Flexbarrier geen volledige betaling van haar Opdrachtgever heeft ontvangen, blijven de betreffende geleverde goederen eigendom van Flexbarrier. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan Opdrachtgever.
 2. Indien Flexbarrier vorderingen op de Opdrachtgever heeft ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, alsmede vorderingen op de Opdrachtgever ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 3. Flexbarrier heeft het recht de betreffende goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd.
 4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
ARTIKEL 9: KLACHTEN EN RECLAME
 1. De Opdrachtgever dient binnen 15 werkdagen na aflevering/oplevering het geleverde te keuren. Eventueel geconstateerde afwijkingen dienen binnen deze termijn aan Flexbarrier schriftelijk te worden gemeld. Reclamaties die na de hiervoor genoemde termijnen worden gedaan, hebben tot gevolg dat de Opdrachtgever Flexbarrier op geen enkele wijze wegens enige tekortkoming kan aanspreken. Indien Flexbarrier een te late reclamatie desalniettemin in behandeling neemt, dan dienen de inspanningen van Flexbarrier, tenzij anders is overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat de reclamatie ten onrechte is geschied en Flexbarrier in dat kader werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft Flexbarrier het recht om één en ander tegen de normaal bij Flexbarrier geldende prijzen in rekening te brengen.
ARTIKEL 10: OVERMACHT
 1. Indien Flexbarrier als gevolg van overmacht tijdelijk verhinderd is om de overeengekomen prestatie (tijdig) te verrichten dan heeft Flexbarrier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die tot overmacht leidt zich niet meer voor doet.
 2. Is naar het oordeel van Flexbarrier de overmacht van blijvende aard, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd te ontbinden, of de nakoming daarvan op te schorten, zonder dat Flexbarrier verplicht is enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever te betalen. Beide partijen zijn verplicht om bij het maken van de in de vorige zin bedoelde keuze met de bekende belangen van de wederpartij rekening te houden.
 3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen staking en/of ziekte van de werknemers van Flexbarrier, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van de leveranciers van Flexbarrier, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Flexbarrier, een en ander voor zover als gevolg van dergelijke omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Flexbarrier kan worden verlangd.
ARTIKEL 11: GARANTIES
 1. Tenzij door Flexbarrier anders is opgenomen in de offerte, geldt voor de geleverde producten een garantietermijn van maximaal 1 jaar.
 2. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens Flexbarrier tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door Flexbarrier nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
 3. De garantie is altijd beperkt tot eventuele fabrieksfouten en heeft derhalve nooit betrekking op gebreken die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruik.
 4. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende of ondeskundig onderhoud, het onjuiste gebruik van de geleverde producten, beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van buitengewone (mechanische, biologische, weers- of andere) invloeden van buitenaf, verkleuring van de geleverde zaken als gevolg van licht en/of weersinvloeden;
 5. Flexbarrier geeft geen garantie op montage die door een andere partij dan door Flexbarrier wordt uitgevoerd.
 6. De door Flexbarrier verstrekte garantie vervalt als een derde wijzigingen aan de geleverde producten aanbrengt.
 7. Voldoet Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet aan enige verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, is Flexbarrier niet gehouden de verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen.
ARTIKEL 12: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
 1. De aansprakelijkheid van Flexbarrier voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. de desbetreffende geleverde partij goederen, met een maximum van € 15.000,-.
 2. Flexbarrier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Onder indirecte kosten wordt verstaan bedrijfsschade, inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes van de Opdrachtgever, schade aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden.
 3. In het geval Opdrachtgever materialen, onderdelen of gereedschappen ter beschikking stelt ter uitvoering van de opdracht is mogelijke schade aan deze objecten voor rekening en risico voor Opdrachtgever.
 4. Flexbarrier is nooit aansprakelijk voor foutieve montage en de eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien, indien de montage niet door Flexbarrier is uitgevoerd.
 5. Flexbarrier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden, onvolledigheden en/of onnauwkeurigheden in de door Opdrachtgever verstrekte specificaties ten aanzien van de voertuigen waarmee wordt gereden, de snelheid van deze voertuigen en de rijrichting, alsmede ten aanzien van de ondergrond binnen of buiten, de maximale boordiepte, de temperatuur op de locatie na ingebruikname, de aanwezigheid van leidingen en kabels in de ondergrond of wanden.
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 1. Op alle aanbiedingen van Flexbarrier en alle door Flexbarrier gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) dienen aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland.